บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพ
ฐานข้อมูลภูมืสารสนเทศที่ดินรายแปลง
ระบบฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง
ฐานข้อมูลภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอุทยานหลวงราชพฤกษ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบัน
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
บริการข้อมูลภูมิสารสนเศ แผนที่และงานอื่นๆ
ช่องทางการขอรับบริการ
การขอรับบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ระบุความต้องการผ่านช่องทาง การขอรับบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ https://support.hrdi.or.th/aeService.asp
  • ระบุขนาดแผนที่ที่ต้องการ (A1,A3,A2,A1,A0)
  • ระบุรายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องขอให้ชัดเจน เช่น แผนที่ที่ดินรายแปลงบ้านปางแดงใน หมู่ 1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  • ระบุภาพพื้นหลัง (Base Map) ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map),ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) อื่นๆ
  • ระบุจำนวนแผ่นหรือไฟล์เอกสาร และลักษณะผลลัพท์ที่ต้องการได้แก่ ไฟล์ พิมพ์
  • ***ระยะเวลาในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความยากง่าย/ปริมาณงาน/จำนวนคิวงานที่ขอรับบริการในช่วงเวลานั้นๆ
การขอรับบริการเครื่องระบุตำแหน่งพิกัดโลก(GPS)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ขอรับแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์จากกลุ่มงานภูมิสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
**สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าที่ สวพส.