ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เกี่ยวกับโครงการ
ระบบสามารถให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลักษณะ Web Map Service โดยสามารถจัดการ นำเข้าข้อมูล แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลผ่านเว็บแล้วให้บริการโดยดึงข้อมูลจาก Spatial Database มีการให้บริการข้อมูลกับบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานของ สวพส. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานบูรณาการร่วม และข้อมูลรายแปลงบนพื้นที่สูง