ที่อยู่สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  • โทรศัพท์ : 053-328496-8
  • โทรสาร : 053-328494 ,053-328229
  • ที่อยู่ : 65 ม.1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • วัน เวลาราชการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
  • โทรศัพท์ : 053-328496-8 ต่อ 1121 หรือ ต่อ 1212
ติดต่อทางอีเมล